Dammarliuos 1:2

Dammarliuos 1:2

Dammarliuos 1:2

Dammarliuos, myös dammarvernissa -nimellä tunnettu tuote, on dammarhartsia ja ranskalaistä tärpättiä sisältävä perinteinen loppuvernissa öljymaalaukseen. Voidaan myös käyttää öljyvärien kiiltoastetta korottavana mediumina

  • Sisältää 1 paino-osaa dammarhartsia ja 2 paino-osaa ranskalaistä tärpättiä.
  • Korkea kiiltoaste.
  • Loppuvernissaus tehdään, kun maali on läpeensä kovettunut (yleensä n. 6-12 kk kulutta maalauksesta).
  • Kuivuu muutamassa tunnissa.
  • Voi osoittaa vanhenemisen merkkejä jonkin ajan kuluttua: kalvo voi kellastua ja halkeilla.
  • Voidaan ohentaa ranskalaisella tärpätillä. Työvälineiden puhdistus ranskalaisella tai mineraalitärpätillä.
  • Dammarliuoksella tehdyt loppuvernissaukset voidaan poistaa ranskalaisella tärpätillä.
Alkaen
8,80 €

Koko:

Sisältää: Tärpätti, öljy


Syttyvä neste tai höyry. Haitallista hengitettynä. Haitallista joutuessaan iholle. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. 
-Tupakointi kielletty. Älä hengitä kaasua/höyryä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Innehåller: Terpentin

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

VAARAFARA

Tuotetiedot, KTT

Yhteensopivat

Dammarhartsi

Dammarhartsi

Alkaen
9,50

Saatavuus vaihtelee pakkauskoon mukaan

Lisää ostoskoriin

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…