Sitrusohenne D'Limonene

Sitrusohenne D'Limonene

Sitrusohenne D'Limonene

Sitrushedelmien kuoresta tislaamalla valmistettu liuotin. Käytetään mäntyöljytärpätin tavoin maalien ohentamiseen. Sitruunan tuoksuinen.

D-limonene soveltuu myös 3D-tulostuksessa tukirakenteiden liuottamiseen.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion sitrushedelmille yliherkille.

Alkaen
9,70 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Varastossa

ILMAISET TOIMITUKSET YLI 75 € TILAUKSILLE
Kymin Palokärjen varastomyymälä on suljettu toistaiseksi. Verkkokauppamme ja puhelinasiakaspalvelumme toimivat normaalisti.
 Lue lisää täältä

D'Limonene, Sitrusohenne / Citrusförtunning

Sisältää: (R)-p-menta-1,8-dieeni, Linalooli. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Syttyvä neste ja höyry. ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

Innehåller: (R)-p-menta-1,8-dien
, Linalol. Kan orsaka allergisk hudreaktion

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun

VAARAFARA

Käyttöturvallisuustiedote

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…