Sitrusohenne D'Limonene

Sitrusohenne D'Limonene

Sitrusohenne D'Limonene

Sitrushedelmien kuoresta tislaamalla valmistettu liuotin. Käytetään mäntyöljytärpätin tavoin maalien ohentamiseen. Sitruunan tuoksuinen.

D-limonene soveltuu myös 3D-tulostuksessa tukirakenteiden liuottamiseen.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion sitrushedelmille yliherkille.

Alkaen
19,80 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Varastossa

Sisältää: d-limonene (R )-p-menta-1,8-dieeni
Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästy yhteys MYRKYTYSTIETOKSESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus paikalliseten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Innehåller: d-limonene (R )-p-menta-1,8-dien

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nro: 5989-27-5

VAARAFARA

Käyttöturvallisuustiedote

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…