Shellsol® T (Hajuton tärpätti)

Shellsol® T (Hajuton tärpätti)

Shellsol® T (Hajuton tärpätti)

Aromaattivapaa hiilivetyliuotin maalin ohentamiseen. Ei sovellu alkydimaaleille.

Alkaen
11,00 €

Koko:

Sisältää: Hiilivedyt, C11-C12, isoalkaanit, <2% aromaatit
Syttyvä neste tai höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Suojaa avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromater
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Yhteensopivat

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…