Shellsol® T (Hajuton tärpätti) - laatikoittain

Shellsol® T (Hajuton tärpätti) - laatikoittain

Shellsol® T (Hajuton tärpätti) - laatikoittain

Aromaattivapaa hiilivetyliuotin maalin ohentamiseen. Ei sovellu alkydimaaleille.

Alkaen
113,30 €

Koko:

Sisältää: Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti
Syttyvä neste tai höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sislätö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Innehåller: Nafta (petroleum), tung alkylat
Brandfarliog vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARAFARA

Käyttöturvallisuustiedote
TDS

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…