Dammarliuos 1:2 - Laatikoittain

Dammarliuos 1:2 - Laatikoittain

Dammarliuos 1:2 - Laatikoittain

Dammarhartsiliuos öljyvärimaalaukseen. Sisältää dammarhartsia ja ranskalaista tärpättiä (välimeren rannikkomänty, pinus pinaster).

Alkaen
3 583,48kr
Saatavuus
Vaihtelee koon mukaan

Koko:

Ei varastossa. Tilauksen käsittelyaika n. 5-10 arkipäivää.

Ei varastossa. Tilauksen käsittelyaika n. 5-10 arkipäivää.

Maalikauppamme Jokikadulla on suljettu syyslomalla 18.-20.10. Verkkokauppamme palvelee normaalisti.

*Sisältää: Tärpätti, öljy
*
Syttyvä neste tai höyry. Haitallista hengitettynä. Haitallista joutuessaan iholle. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. 
-Tupakointi kielletty. Älä hengitä kaasua/höyryä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sislätö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

*Innehåller: Terpentin
*
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nro: 8006-64-2

VAARAFARA

Käyttöturvallisuustiedote

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…

Dammarliuos 1:2

Alkaen 191,16kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Dolomiittijauhe P.W.18:1

Alkaen 31,00kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin
Dammarhartsi

Dammarhartsi

Alkaen 108,50kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Pellavastandöljy 20P

Alkaen 84,73kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Mikropallot, harmaa (silikaatti)

Alkaen 85,76kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin

Sellakka, vahaton väritön

Alkaen 102,30kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin
mehiläisvaha, valkaistu

Mehiläisvaha, valkaistu

Alkaen 95,06kr

Vaihtelee koon mukaan

Lisää ostoskoriin