Dammarliuos 1:2 - Laatikoittain

Dammarliuos 1:2 - Laatikoittain

Dammarliuos 1:2 - Laatikoittain

Dammarhartsia ja ranskalaistä tärpättiä sisältävä perinteinen loppuvernissa öljymaalaukseen. Voidaan myös käyttää öljyvärien kiiltoastetta korottavana mediumina

  • Korkea kiiltoaste.
  • Loppuvernissaus tehdään, kun maali on läpeensä kovettunut (yleensä n. 6-12 kk kulutta maalauksesta).
  • Kuivuu muutamassa tunnissa.
  • Voi osoittaa vanhenemisen merkkejä jonkin ajan kuluttua: kalvo voi kellastua ja halkeilla.
  • Voidaan ohentaa ranskalaisella tärpätillä. Työvälineiden puhdistus ranskalaisella tai mineraalitärpätillä.
  • Dammarliuoksella tehdyt loppuvernissaukset voidaan poistaa ranskalaisella tärpätillä.

Alkaen
71,50 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

ILMAISET TOIMITUKSET YLI 75 € TILAUKSILLE
Kymin Palokärjen varastomyymälä on suljettu toistaiseksi. Verkkokauppamme ja puhelinasiakaspalvelumme toimivat normaalisti.
 Lue lisää täältä

Sisältää: Tärpätti, öljy

Syttyvä neste tai höyry. Haitallista hengitettynä. Haitallista joutuessaan iholle. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. 
-Tupakointi kielletty. Älä hengitä kaasua/höyryä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Hävitä sislätö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Innehåller: Terpentin

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

VAARAFARA

Tuotetiedot, KTT

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…