Mehiläisvahapasta

Mehiläisvahapasta

Mehiläisvahapasta

Käyttövalmis mehiläisvahapasta puu-, kivi- ja maalipintojen vahaamiseen sekä maalin muokkaamiseen taidemaalauksessa.

Alkaen
10,50 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Varastossa

Varastossa

Käyttökohteet: Puu- ja kivipintojen sekä -esineiden käsittelyyn sekä maalin muokkaamiseen taidemaalauksessa. EI SOVELLU kovalle kulutukselle alttiiden pintojen kuten lattioiden tai työtasojen käsittelyyn.
Sisältää: Mehiläisvahaa, matala-aromaattista isoparaffiiniliuotinta.
Käsittely:

Vahaus:
Puhdista käsiteltävät pinnat huollellisesti ennen vahaamista. Levitetään ohuesti joko siveltimelllä tai rievulla. Noin ½ tunnin kluluttua kiilloitetaan rievulla tai kiilloituslaikalla. Tarvittaessa uusi käsittely.
Maalin muokkaamiseen taidemaalauskessa: Sekoita mehiläisvahapastaa palettiveitsellä öljymaaliin kiiltoasteen ja paksuuden muokkaamiseksi.

------

Sisältää: Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti
Syttyvä neste tai höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Innehåller: Nafta (petroleum), tung alkylat
Brandfarliog vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VIDFÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Käyttöturvallisuustiedote

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…