Kobolttikuivike Co-Zr

Kobolttikuivike Co-Zr

Kobolttikuivike Co-Zr

Koboltti-zirkoniumkuivike pellavaöljytuotteiden kuivumisen (hapettumisreaktion) nopeuttamiseksi.
Lisätään 1 % (10 ml / l) pellavaöljymaaliin maalattaessa sisätiloissa.

Alkaen
10,50 €
Saatavuus
Varastossa

Koko:

Varastossa

Varastossa

Varastossa

Kymin Palokärki on kesälomalla 21.7.-11.8.
>> Tarkista loma-aikataulumme täältä <<

Verkkokaupan kassa on suljettu 20.-28.7.
29.7. lähtien tehdyt tilaukset käsitellään 12.8. alkaen

DURHAM VX73

Koboltti-Zirkoniumkuivike
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkylistä vesieliöille. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Epäillään heikentävän hedelmällisyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vältettävä päästäistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kassvonsuojainta JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Cosirk-torkmedel

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt nationella bestämmelser.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Sisältää - Innehåller
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE), AROMAATITON PALOÖLJY / AROMATFRI NAFTA, ZIRKONIUMKARBOKSYLAATTI / -KARBOXYLAT


VAARAFARA

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…