Shellsol T, hajuton liuotin - laatikoittain

Shellsol T, hajuton liuotin - laatikoittain

Shellsol T, hajuton liuotin - laatikoittain

Isoparafiinihiilivetyliuotin öljymaalien ohentamiseen. Shellsol T on miltei hajuton (aromaattipitoisuus 0,01 g/kg), ja sillä voidaan korvata mineraali- ja havupuutärpätti öljymaalauksessa. Shellsol T:llä ei ole kuitenkaan samanlaista öljymaalien kovettumista jouduttavaa vaikutusta kuin havupuutärpäteillä.

Alkaen
115,30 €

Koko:

ILMAISET TOIMITUKSET YLI 75 € TILAUKSILLE
Kymin Palokärjen varastomyymälä on suljettu toistaiseksi. Verkkokauppamme ja puhelinasiakaspalvelumme toimivat normaalisti.
 Lue lisää täältä

Sisältää: Hiilivedyt, C11-C12, isoalkaanit, <2% aromaatit
Syttyvä neste tai höyry. Voi olla tappava nieltynä tai joutuessaan hengitysteihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

Suojaa avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Innehåller: Kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2 % aromater
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer i luftvägarna. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organsimer.

Får inte utsättas för öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.


VAARA – FARA

Tuotetiedot, KTT

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…